Xem lại trực tiếp trận đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 06-07-2024

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:12:28
Trường đấu TH7C

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7C

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu TH7C

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7C

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu TH7C

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7C

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu TH7C

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu TH7C

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu TH7C

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu TH7C

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7C

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:25
Trường đấu TH7C

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu TH7C

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu TH7C

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7C

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu TH7C

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu TH7C

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7C

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu TH7C

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7C

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu TH7C

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7C

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu TH7C

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:26
Trường đấu TH7C

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu TH7C

Trận số27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7C

Trận số28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7C

Trận số29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:08
Trường đấu TH7C

Trận số30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7C

Trận số31

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu TH7C

Trận số32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu TH7C

Trận số33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7C

Trận số34

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7C

Trận số35

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu TH7C

Trận số36

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7C

Trận số37

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7C

Trận số38

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu TH7C

Trận số39

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu TH7C