Xem lại trận đá gà An Giang CPC4 ngày 06-07-2024 với hình ảnh chất lượng cao

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:48
Trường đấu CPC4

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC4

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu CPC4

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC4

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:05:21
Trường đấu CPC4

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC4

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC4

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC4

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:59
Trường đấu CPC4

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC4

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC4

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC4

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:52
Trường đấu CPC4

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC4

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:12:22
Trường đấu CPC4

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC4

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:07:47
Trường đấu CPC4

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC4

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC4

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC4

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu CPC4

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu CPC4