Xem lại trận đá gà An Giang CPC4 ngày 03-07-2024 với hình ảnh chất lượng cao

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC4

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC4

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:11:00
Trường đấu CPC4

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC4

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC4

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC4

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC4

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC4

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu CPC4

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC4

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC4

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC4

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC4

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC4

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC4

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala Hai bên hòa
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC4

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC4

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC4

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC4

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:56
Trường đấu CPC4

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC4

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC4