Trải nghiệm lại trận đấu đá gà kinh điển An Giang CPC5 ngày 06-07-2024

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:39
Trường đấu CPC5

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu CPC5

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC5

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu CPC5

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC5

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu CPC5

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:06:13
Trường đấu CPC5

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC5

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC5

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC5

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC5

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC5

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC5

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC5

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC5